ข่าว


วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บรรยากาศของ KBAC

อาคารเรียน 4 ชั้น (พร้อมมอบความรู้ความสามารถ) ให้กับเยาวชนทุกคน
(พร้อมห้องละหมาด)


บรรยากาศเวลาว่าง มุมอ่านหนังสือ
รองรับให้กับทุกความต้องการ


อาคารเรียนของแผนกช่างพร้อมรองรับการเรียน-การสอนทุกสาขา
ที่โรงเรียนเปิดสอน

อีกหนึ่งมุมมอง (ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา)
ถือเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ในชีวิตจริง

รางวัลแห่งการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน-หาความรู้
จากโรงเรียนกระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ (KBAC)
เราอยากเห็นเยาวชนของประเทศไทยทุกคนมีความรู้-ความสามารถ มีการกล้าแสดงออกในทางที่ดี
ไม่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่สังคม พร้อมออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
อีกทั้งเป็นคนที่มีคุณธรรม-จริยธรรมควบคู่กันไป